TERMS OF USE
(obowiązuje od 16 lutego 2015r.)

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.agatabielen.com

Operatorem sklepu jest AGATA BIELEŃ. Agata Bieleń, z siedzibą w Strącznie, której przysługuje wyłączne prawo do prowadzenia tego sklepu.

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów zamawiających i kupujących produkty w sklepie internetowym www.agatabielen.com.

1. Postanowienia wstępne
1.1 Definicje:
1) Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.agatabielen.com;
2) Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.agatabielen.com;
3) Sprzedawca – AGATA BIELEŃ. Agata Bieleń z siedzibą w Strącznie (78-642) Strączno 108, wpisana do CEIDG pod numerem NIP 765-166-08-47, REGON 321474270, Tel. 609364379, e-mail: contact@agatabielen.com;
4) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która skutecznie dokonała rejestracji konta w sklepie internetowym www.agatabielen.com poprzez uzyskanie loginu i hasła, celem dokonania zakupu produktu;
5) Produkt/Produkty – biżuteria artystyczna, niestandardowa, autorstwa Agaty Bieleń
6) Przepisy prawa – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz.93 ze zm.); ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827); ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

1.2 Informacje o Produktach
Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są nowe, wykonane w oparciu o projekty autorstwa Agaty Bieleń i podlegają ochronie praw autorskich.

Produkty są wykonane ręcznie, poprzez połączenie nowych, nietypowych i zaskakujących dla jubilerstwa surowców
z tradycyjnym rzemiosłem jubilerskim, przy wykorzystaniu niestandardowych technologii i form.

Produkty wykonywane są w unikatowych wzorach, jak również w seriach limitowanych (informacja o unikalności
lub niepowtarzalności Produktu zamieszczona jest przy jego opisie).

Przy wykonywaniu Produktów wykorzystywane są – oprócz kruszców, stali szlachetnej – tworzywa i materiały delikatne
oraz kruche takie jak papier, jedwab, guma, tkaniny, szkło.

Z uwagi na ręczny sposób wykonania Produktów oraz z uwagi na użycie do ich produkcji niestandardowych materiałów,
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość istnienia nieznacznych różnic w Produktach wykonanych w ramach serii konkretnego wzoru.

Dopuszcza się istnienie różnic pomiędzy egzemplarzem tego samego wzoru Produktu, którego zdjęcie zostało zamieszczone w Sklepie,
a innym egzemplarzem tego wzoru Produktu zamówionego przez Klienta, przy czym różnica w detalu Produktów tej samej serii
wynika ze specyfiki wykonywania tych Produktów.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w kolorystyce Produktów, wynikającą z różnicy kolorów uwidocznionych na zdjęciu
Produktu a oryginałem sfotografowanego Produktu.

Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji Produktów zamieszczone na stronach Sklepu nie oddają rzeczywistej
wielkości Produktów, a jedynie mają charakter informacyjny o Produktach.

Sprzedawca informuje, że Produkty – z uwagi na ich rękodzielniczy charakter,delikatność i kruchość zastosowanych surowców – powinny
być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom.
Produkty nie mogą być zakładane w trakcie prac domowych, aby nie narażać ich na uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne, nie powinny być prane,
czyszczone środkami chemicznymi, nie powinny mieć kontaktu z alkoholem, środkami żrącymi, rozpuszczalnikami, perfumami, barwnikami,
materiałami (rzeczami) barwiącymi (np. jeansy). Z uwagi na niestandardowe surowce wykorzystane w produktach, Sprzedawca zakazuje kontaktu
Produktów z wodą (np. zakaz kąpieli).

Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów, o której mowa wyżej,
jak również z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postępowania z Produktami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

1.3 Cena

Wszystkie ceny Produktów oferowanych przez Sklep podawane są w złotych polskich.

Podane ceny są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT).
Ceny Produktów nie obejmują kosztów przesyłek.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,
jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Sklepie.

Cena, która widnieje przy Produkcie w chwili jego zamówienia przez Klienta,
jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży Produktu.

1.4 Promocje

Przez promocję należy rozumieć oferowanie sprzedaży Produktów na warunkach korzystniejszych od warunków standardowych sprzedaży, obowiązujących w Sklepie.

Wszelkie promocje obowiązujące w Sklepie nie łączą się z żadnymi promocjami stosowanymi przez Sprzedawcę.
Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba że zasady obowiązywania akcji promocyjnej wyraźnie
będą przewidywały możliwość łączenia kilku różnych promocji.

2. Rejestracja i logowanie

W celu dokonywania zakupów Produktów przez Klienta w Sklepie, koniecznym jest dokonanie zgłoszenia (wypełnienie formularza), które obejmuje wszelkie niezbędne dane do realizacji zamówienia. 
Wraz z rejestracją Klient zostaje uprawniony do złożenia zamówienia Produktu, który zamierza nabyć. Wypełnienie formularza zakupu jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

3. Składanie zamówień

Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów w Sklepie z wykorzystaniem sieci Internet.

Informacje zamieszczone w Sklepie dotyczące Produktów nie stanowią oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego, a jedynie należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

Klient celem zakupu Produktu, składa ofertę jego nabycia, wypełniając formularz zamówienia.

Umowę sprzedaży Produktu uważa się za zawartą z dniem wysłania przez Sprzedawcę e-maila na adres
internetowy Klienta, potwierdzającego fakt wysłania zamówionego Produktu.

Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła, na jego adres internetowy podany
w formularzu rejestracyjnym, e-mail zawierający potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz
informację o wysłaniu do Klienta zamówionego Produktu (dotyczy Produktów aktualnie dostępnych w Sklepie)
albo o przewidywanym terminie wykonania zamówienia (dotyczy m.in. Produktów, które nie znajdują się
aktualnie w zasobach Sklepu).

Z uwagi na unikatowy charakter Produktów lub unikatowy materiał, z którego są wykonane,
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu dokonania
płatności lub zażądania dokonania przedpłaty przez Klienta.

Sprzedawca realizuje zamówienia wysyłając Produkty do Klienta z miejscem odbioru położonym w obszarze
terytorialnym Polski. Zamówienia, w których miejscem odbioru Produktów miałoby być miejsce znajdujące się
poza terytorium Polski, wykonywane będą jedynie po uprzednim skontaktowaniu się przez Klienta ze Sprzedawcą
(z wykorzystaniem danych kontaktowych zawartych w zakładce „kontakt”) oraz uzgodnieniu warunków realizacji
zamówienia, w tym indywidualnych kosztów wysyłki.

4. Zmiana lub wycofanie zamówienia

Sprzedawca dopuszcza wprowadzenie przez Klienta zmian w złożonym zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę
e-maila na adres internetowy Klienta, potwierdzającego fakt wysłania zamówionego Produktu.

Do momentu wysłania przez Sprzedawcę powyżej wskazanego e-maila, Klient może także wycofać złożone zamówienie.

5. Termin realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych. W przypadku zamówień indywidualnych lub wymagających
spersonalizowania, czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych. Na specjalne życzenie klienta zamówienie
może być zrealizowane szybciej – w tym celu należy skontaktować się z projektantem poprzez wysłanie wiadomości
e-mail na adres contact@agatabielen.com, lub telefonicznie pod numerem +48 609 364 379 i ustalić szczególne
warunki realizacji zamówienia.

Sprzedawca realizuje zamówienia w terminach wskazanych powyżej, przy czym zamówienia złożone w dni robocze
po godzinie 16.00, oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta), uznawane będą za złożone w najbliższym
kolejnym dniu roboczym i od tego dnia liczony będzie termin do ich realizacji.

W wyjątkowych przypadkach, np. gdy zamówiony Produkt nie jest aktualnie dostępny w Sklepie, Sprzedawca dopuszcza
dłuższy termin realizacji zamówienia, o którym obowiązany jest poinformować Klienta w e-mailu potwierdzającym przyjęcie
zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji, brak zmiany lub wycofania zamówienia przez Klienta w terminie dwóch dni
roboczych od otrzymania e-maila od Sprzedawcy, oznacza wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia,
zgodnie z przewidywaniami Sprzedawcy.

Za dni robocze uważa się dni tygodnia z wyłączeniem dni wolnych od pracy (sobót, niedziel i dni świątecznych).

Zamówiony Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub Poczty Polskiej.
Jeżeli kurier lub pracownik Poczty Polskiej nie zastanie Klienta pod wskazanym przez Klienta adresem, pozostawi awizo.

Koszty związane z wysyłką Produktu do Klienta, ponosi Klient.

Koszt przesyłki Produktu do Klienta na terenie Polski wynosi:

– 15,00 (piętnaście) złotych – przy wysyłce za pośrednictwem Poczty Polskiej,

– 15,00 (piętnaście) złotych – przy wysyłce za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości kosztów przesyłki związanych z realizacją konkretnego zamówienia, 
z uwagi na jego wartość, ilość Produktów, specyficzny charakter Produktu wymagający specjalnego opakowania w transporcie itp.

Koszty przesyłki Produktu do Klienta poza terytorium Polski, jak również ostateczną wysokość kosztu przesyłki danego Produktu
na terytorium Polski, Sprzedawca każdorazowo wskaże Klientowi w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.

6. Sposób płatności

Sklep przewiduje następujące formy płatności ceny za Produkty:

1. Przelew na rachunek Sklepu: BZ WBK numer rachunku: 31 1090 1320 0000 0001 2370 3515, w tytule przelewu należy wskazać
numer zamówienia podany w mejlu potwierdzającym zamówienie.

2. Karta kredytowa/e-Przelew – zapłata realizowana w czasie rzeczywistym, poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych
w Sklepie bezpośrednio przez Sprzedawcę lub podmiot działający na zlecenie Sprzedawcy;

W przypadku wyboru przez Klienta „przelewu” jako formy płatności, brak zaksięgowania na rachunek Sklepu wpłaty ceny za Produkt
w terminie 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia potwierdzenia e-mailem przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji,
skutkuje anulowaniem zamówienia.

7. Paragony, faktury, potwierdzenia umowy sprzedaży

Dla wszystkich transakcji sprzedaży Produktów w Sklepie wystawiane są dowody

zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, zgłoszone przy składaniu zamówienia albo nie później niż w terminie 7 dni
od dokonania odbioru Produktu (w przypadku, gdy faktura dotyczy sprzedaży już zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej,
Klient obowiązany jest zwrócić Sprzedawcy paragon dokumentujący tę sprzedaż, poprzez jego dołączenie do kopii faktury).

Faktura VAT wystawiana jest przez Sprzedawcę po uprzednim przedstawieniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury.
Brak podania przez Klienta wszystkich danych koniecznych dla prawidłowego wystawienia faktury w terminie 7 dni od odbioru Produktu,
zwalnia Sprzedawcę z obowiązku wystawienia faktury.

Sprzedawca obowiązany jest potwierdzić na piśmie Klientowi wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy sprzedaży Produktu.
Potwierdzenie to Sprzedawca doręcza Klientowi wraz z zakupionym Produktem.

8. Uszkodzenia przesyłek

Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone w transporcie,
oraz czy są ślady wskazujące na jej otwarcie (np. zerwanie taśm zabezpieczających przesyłkę).

Jeżeli opakowanie przesyłki wskazuje na jej uszkodzenie lub jej wcześniejsze otwarcie, Klient jest uprawniony do odmowy
odbioru przesyłki, i w miarę możliwości – w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej – do sporządzenia protokołu szkody,
a następnie Klient powinien bezzwłocznie zawiadomić Sklep o tym fakcie.

9. Odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot Produktu

Klient, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827). może odstąpić od umowy sprzedaży
Produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia przez niego Produktu w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę
trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może dotyczyć wszystkich zakupionych towarów albo ich części.

Aby odstąpić od umowy należy przesłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można przesłać w formie pisemnej
na adres siedziby Sprzedawcy, korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Oświadczenie można również złożyć drogą elektroniczną wypełniając formularz i wysyłając go na adres e-mail: contact@agatabielen.com
lub wysyłając jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie na podany adres. Jeżeli Użytkownik skorzysta z ostatniego wspomnianego sposobu
składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie
otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy.
Sprzedawca dokonuje zwrotu świadczeń najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być
wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu.

Najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu, Klient odsyła Sprzedawcy zakupiony
Produkt na adres podany na stronie internetowej Sklepu. Zwrot towaru do Sklepu następuje na koszt Klienta. Klient odpowiada względem
Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa powyżej do czasu otrzymania Produktu
lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczania towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu w wypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

10. Reklamacje

Jeżeli Klient w ciągu 2 lat od daty zakupu stwierdzi wady Produktu, może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi,
zgłaszając pisemną reklamację na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail: contact@agatabielen.com.

W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko Klienta, który dokonał zakupu, adres e-mail, numer zamówienia,
informacja którego Produktu dotyczy reklamacja, opis problemu wraz z ewentualną dokumentacją zdjęciową
(gdy Klient wysyła zgłoszenie e-mailem). Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy Produkt objęty zgłoszeniem.

Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu przez Klienta.

Jeżeli dany Produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121). art. 556 – 576.

W sytuacji wystąpienia wady Produktu Klient może złożyć reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
wymiany Produktu na nowy; naprawy Produktu; obniżenia ceny; odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedawca mając na uwadze postanowienia Kodeksu cywilnego może zaproponować inne
rozwiązanie niż żądane przez Klienta, uwzględniając przy tym następujące okoliczności: łatwość i szybkość wymiany
lub naprawy Produktu; charakter wady – istotna czy nieistotna; to, czy Produkt był wcześniej reklamowany.

Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem,
że opcja wskazana przez Klienta: byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy, albo – w porównaniu z drugim
z możliwych żądań -wymagałaby nadmiernych kosztów.

Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór
i żądać doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Sprzedawca musi wymienić Produkt lub usunąć wadę w rozsądnym czasie. Jeśli Sprzedawca nie dochowa tego terminu,
Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i upływu wyznaczonego
terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż nie odpowiada on za zgłoszone wady (gdy uszkodzenia wynikają z winy Klienta
na skutek nieprawidłowego użytkowania Produktu, jego przechowywania, w tym powstania zniszczeń mechanicznych, zarysowań
oraz zmian struktury lub kształtu Produktu, bądź na skutek zdarzeń losowych), Sprzedawca zawiadomi Klienta o przewidywanych
kosztach naprawy Produktu.

11. Polityka prywatności

Klient, dokonując rejestracji w Sklepie, dobrowolnie wyraża zgodę na przechowywanie i niezbędne przetwarzanie przez Sklep
swoich danych osobowych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji zamówień i rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji, oraz w celach komunikacyjnych, marketingowych (przedstawienia oferty Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu).

Dane te nie są przez Sprzedawcę przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Sklep przetwarza dane Klienta zgodnie z prawem i z zachowaniem poufności.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia innym podmiotom zgromadzonych danych osobowych Klientów.

Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do swoich danych,
ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie (na adres e-mail) informacji związanych z ofertą Sprzedawcy oraz jego
działalnością handlową i twórczą.

Sprzedawca informuje, że podczas korzystania z usług Sklepu w komputerze Klienta instalowane są pliki typu „cookies”.
Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. Szczegóły instalowania plików zawiera Polityka prywatności.

12. Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych
z zarządzaniem Sklepem, bez zgody Klientów.

Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Sklepu, naruszeń Regulaminu, oferty Produktów, wiarygodności danych
lub innych stwierdzonych nieprawidłowości, jak również wszelkie oświadczenia i zgłoszenia skierowane do Sprzedawcy,
należy przesyłać na adres e-mail Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie wpływają
negatywnie na prawa i obowiązki Klienta w zakresie zamówień, których realizacja została już podjęta przez Sklep.

Klienci zobowiązują się do sprawdzania Regulaminu w regularnych odstępach czasu pod kątem zmian lub uzupełnień. Przez każde kolejne
logowanie się, Klient oświadcza, iż zgadza się z aktualnie obowiązującą wersją Regulaminu.

W przypadku nie zaakceptowania zmian Regulaminu, Klient powinien powstrzymać się od zalogowania w Sklepie i niezwłocznie powiadomić
Sprzedawcę o takiej decyzji. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian Regulaminu pociąga za sobą usunięcie konta Klienta.

Sprzedawca oraz Klient, zawierający umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep, dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory
powstałe na tle stosowania niniejszego Regulaminu oraz treści i wykonania umów sprzedaży Produktów, rozwiązywać w drodze polubownej.
W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym będzie sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z przepisami
kodeksu postępowania cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają Przepisy prawa oraz inne właściwe przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór odstąpienia od umowy


BE THE FIRST TO KNOW

Subscribe to our newsletter

and you’ll be the first to know about our
newest products and special offers